Διατήρηση Δελτίου Ανεργίας Καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε για μια πολύ σημαντική αλλαγή από την πλευρά του κράτους και του ΟΑΕΔ, στην αντιμετώπιση των ανέργων σπουδαστών στους οποίους διεκόπη το Δελτίο Ανεργίας εξαιτίας της φοίτησής τους στα ΙΕΚ. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει ο ίδιος ο ΟΑΕΔ τους εγγεγραμμένους ανέργους:

“Όσοι μέχρι τις 18/07/2018 διαγραφήκατε από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επειδή δεν δηλώσατε τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του, ως οφείλατε, μπορείτε να υποβάλλετε εντός ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (δηλαδή από 18/07/2018 έως 15/10/2018), αίτηση επανεγγραφής και συνέχισης καταβολής του επιδόματος ανεργίας που τυχόν δικαιούστε, ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης (άρθρο 34, v.4554/2018)”.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσοι σπουδαστές “απώλεσαν” την ιδιότητα του ανέργου εξαιτίας της φοίτησής τους στο ΙΕΚ, μπορούν να επανεγγραφούν με αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αρκεί βέβαια να πληρούν τις γνωστές προϋποθέσεις:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,
β) να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ
γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.